Giới thiệu Hiệp hội Rau quả Việt Nam

Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam (Vietnam fruit and vegetables Association – gọi tắt là VINAFRUIT) được thành lập từ tháng 3/2001 tại Việt Nam, là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tập hợp các doanh nghiệp, các tổ chức và công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh rau quả theo quy định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Đến tháng 07/2019 Hiệp hội có gần 90 hội viên gồm các doanh nghiệp, tổ chức chuyên sản xuất, chế biến, xuất khẩu, kinh doanh bán buôn bán lẻ, nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ liên quan đến ngành rau quả.

Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam là Hội Viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Địa vị pháp lý, trụ sở

Hiệp Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hiệp Hội được Bộ trưởng Bộ Nội Vụ phê duyệt.

Trụ sở chính của Hiệp Hội đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

Hiệp Hội hoạt động trên phạm vi cả nước, trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh rau quả trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hiệp Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; sự quản lý của các Bộ, ngành liên quan đến ngành, lĩnh vực hoạt động của Hiệp Hội theo quy định của pháp luật.

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hiệp hội

Tự nguyện, tự quản.

Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

Tự đảm bảo kinh phí hoạt động.

Không vì mục đích lợi nhuận.

Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hiệp Hội.

Quyền hạn của Hiệp hội

Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hiệp Hội.

Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp Hội.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp Hội theo quy định của pháp luật.

Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hiệp Hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.

Tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề liên quan tới sự phát triển của Hiệp Hội và lĩnh vực Hiệp Hội hoạt động theo quy định của pháp luật. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp Hội theo quy định của pháp luật.

Thành lập pháp nhân thuộc Hiệp Hội theo quy định của pháp luật.

Được gây quỹ Hiệp Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải kinh phí hoạt động.

Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước giao.

Khen thưởng theo quy định của pháp luật đối với các hội viên của Hiệp hội có thành tích trong các hoạt động để phát triển ngành, lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh rau quả và thực hiện tốt Điều lệ của Hiệp hội.

Được gia nhập các tổ chức quốc tế thuộc lĩnh vực Hiệp hội hoạt động và ký kết, thực hiện thỏa thuận hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật và sau khi có ý kiến thông nhất của Bộ Nội Vụ, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thoả thuận quốc tế.

Nhiệm vụ của Hiệp hội

Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp Hội. Hiệp hội được tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp Hội đã được Bộ Nội Vụ phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hiệp Hội; Tổ chức các buổi hội thảo về kỹ thuật sản xuất, chế biến, kinh doanh rau quả. Các lớp tập huấn, đào tạo, tư vấn về nghiệp vụ, khoa học – công nghệ, cách thức quản lý mới, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp cho hội viên trong phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp Hội theo quy định của pháp luật; tham gia hoạt động tư vấn, phản biện, trao đổi thông tin, đào tạo nâng cao năng lực, cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh rau quả.

Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hiệp Hội theo quy định của pháp luật.

Mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật nhằm tranh thủ các điều kiện để phát triển ngành, lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh rau quả.

Xây dựng và ban hành quy chế làm việc, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động của Hiệp hội.

Xuất bản các ấn phẩm (nếu có) của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hiệp Hội theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

(Nguồn: trích dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung)